Enjoy Added Protection for Your Appliances 

with Jashanmal Extended Warranty Plans

Don’t worry about paying for the repair of the product after the standard 1-year warranty. You can buy our extended warranty plan for your machine and live without any worries. Experience peace of mind for the extended warranty period. 

shutterstock_1504853132.jpg

Advantages of Extended Warranty Plan

1486144527home-appliances-png-image-clip

With the extended warranty Plan, you can leave all your worries on Jashanmal. Your product will be protected against all mechanical and technical issues. You also do not need to worry about increased cost of spare parts and labor during the extended warranty plan.  

Frequently asked questions

Co je to insolvenční řízení a oddlužení?


Insolvenční řízení je soudní řízení, jehož předmětem je řešení úpadku dlužníka. Úpadkem se rozumí zejména situace, kdy dlužník

  1. má více věřitelů (věřitelem je osoba, vůči níž má dlužník dluh),
  2. má dluhy více než 30 dnů po jejich splatnosti a
  3. svoje dluhy není schopen hradit.

Oddlužení je potom jedním ze způsobů, jakým se výše uvedená situace řeší. Druhým ze způsobů řešení úpadku je konkurs. Rozdíl mezi oddlužením a konkursem je zejména v tom, že na konci procesu oddlužení dochází k osvobození dlužníka od povinnosti hradit zbytek svých dluhů, zatímco po skončení konkursu je dlužník povinen hradit své dluhy dále.
Jak dlouho proces oddlužení trvá?


Proces oddlužení má několik fází a taktéž záleží na tom, jakou formou je oddlužení řešeno. V případě, kdy je zvolena forma oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetku (nejběžnější forma, tzv. splátkový kalendář), pak proces oddlužení trvá:

  • 3 roky v případě starobních důchodců a osob s invalidním důchodem II. a vyššího stupně,
  • 3 roky v případě, kdy je po 3 letech uhrazeno alespoň 60 % dluhů,
  • 5 let v ostatních případech.

K této době je ale nutné připočítat několik měsíců, které jsou nutné pro přihlašování pohledávek věřitelů (proces, kdy Vaši věřitelé přihlašují své pohledávky – Vaše dluhy u soudu), zpracování návrhu ze strany soudu atd.

Obecně lze říct, že v případě standardního průběhu insolvenčního řízení lze očekávat, že bude ukončeno cca do 5,5 roku od podání návrhu; každý případ je ale individuální a dopředu nelze zcela přesně určit, jak dlouho bude oddlužení trvat.
Jaké existují varianty oddlužení?


Od 1. 6. 2019 zná zákon pouze dva způsoby oddlužení, a to:

  1. oddlužení zpeněžením majetku, a
  2. oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetku.

Varianta, kdy byl hrazen pouze splátkový kalendář a nedocházelo ke zpeněžení majetku dlužníka, již neexistuje. Na druhou stranu však je nyní možná tzv. „nulová“ varianta oddlužení (o tom níže).
Jaké jsou podmínky oddlužení?


Do 31. 5. 2019 platilo, že dlužník musí již na začátku insolvenčního řízení prokázat, že je schopen uhradit alespoň 30 % svých závazků. To dnes již neplatí a zjednodušeně řečeno platí, že aby bylo dlužníkovi umožněno proces oddlužení zahájit, postačí, když prokáže, že je schopen hradit insolvenčnímu správci cca 2.300 Kč měsíčně (v případě jednotlivce), resp. 3.400 Kč měsíčně (v případě manželů). Jedná se o minimální výši splátky, o které hovoří zákon.

Posuzování ze strany soudu, zda dlužník splnil všechny podmínky pro osvobození od hrazení zbytku závazků, se však přesunulo do konečné fáze oddlužení, tedy na jeho konec (po uplynutí pěti let splátkového kalendáře). Podmínkou pro osvobození je to, že (zjednodušeně řečeno) dlužník vynaložil veškeré možné úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby v co nejvyšší míře uspokojil věřitele. V případě, že dlužník uhradí alespoň 30 % přihlášených pohledávek, bude soud automaticky předpokládat, že tuto podmínku dlužník splnil.


Je možné se oddlužit, i když neuhradíte 30 % svých závazků, pokud vynaložíte maximální úsilí a budete hradit alespoň 2.300 Kč měsíčně (v případě jednotlivce), resp. 3.400 Kč měsíčně (v případě manželů). Každý případ je ale specifický a je třeba jej posoudit individuálně.